Informování občanů obce Valašská Polanka o odpadovém hospodářství

Aktuální vyhlášku o systému nakládání s odpady zde

Obec Valašská Polanka zajišťuje svoz a likvidaci odpadu z vašich domácností. Svozová společnost odebírá:

Směsný domovní odpad:
z kovových (ev. plastových) popelnic, černých pytlů s potiskem Technické služby nebo Hornolidečsko. Ráno v den svozu je na popelnici potřeba zavěsit žeton, který dostanete na obecním úřadě (dále jen OÚ). Na pytle se žetony nedávají. O novou popelnici nebo výměnu poškozené za novou lze požádat na OÚ.

Tříděný odpad:
odevzdává se v barevných pytlích (ty dostanete na obecním úřadě)
- plast a nápojové kartony a plechovky od nápojů a potravin míchat libovolně do žlutých i oranžových pytlů, postupně budou jen pytle žluté
- modré – papír, kartony
- sklo bílé a barevné míchat libovolně do bílých i zelených pytlů, postupně budou jen pytle zelené
Tříděný odpad můžete uložit i do 1100 l barevných kontejnerů, které jsou umístěny na sběrných místech (dále jen SM) v obci. Mapka sběrných míst v obci je zde:

Jedlé tuky a oleje:
Tento odpad můžete v uzavřených plastových obalech uložit do označených plastových nádob na SM.

Biologicky rozložitelný odpad:
Tráva, odpad ze zahrad, ořezy větví – to vše můžete zpracovat do kompostérů, které jste od obce obdrželi, nebo uložit na skládkách komunitní kompostárny (viz mapka SM).

Nebezpečný a objemný odpad:
Na předem určeném místě obec zajišťuje dvakrát do roka hromadný svoz tohoto odpadu. 

Kovy a elektroodpad:
Elektroodpad můžete uložit do sběrných kontejnerů na SM (viz mapka), při svozu objemného a nebezpečného odpadu, nebo ve sběrném dvoře fy Sběratelství.

Textil:
Starý textil můžete uložit do sběrných kontejnerů na SM (viz mapka).

Stavební odpad:
Po dohodě na OÚ jej v malém množství můžete uložit do kontejneru na ploše „u Rašků“.

Harmonogram svozů - viz webový kalendář

Svozová trasa je zde

Obecního systému nakládání s odpady mohou využít i v obci podnikající fyzické či právnické osoby a to po uzavření smlouvy s obcí Valašská Polanka. Návrh smlouvy je zde.

Poplatek za využívání systému nakládání s odpady dle platné vyhlášky je na rok 2024 za jednoho občana 900,- Kč.
Vyhláška stanovuje také podmínky, za kterých je možné uplatnit slevu (450,- Kč) na poplatníka.

Informace o nakladání s odpady za předešlý rok najdete v příloze " Dotazník EKO-KOM"