Kulturní a společenský život

Sdružení dobrovolných hasičů

Starosta SDH: Petr Juhaňák, tel. 604 432 370,  www.hasici-valasskapolanka.cz

ZnakPodnětem k založení hasičského sboru v naší obci byl požár dřevěného hostince v sousední Lužné. Do Polanky byli pozváni hasičští činovníci ze Vsetína a 25.8.1907 byl slavnostně založen hasičský sbor, který ve svém štítě nese heslo "Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci a vlasti k oslavě". Na první valné hromadě byl zvolen výbor v čele se starostou Jiřím Žákem a náčelníkem Františkem Fárkem. V následujícím roce byla zakoupena dvoukolová patentní stříkačka a v roce 1911 si hasiči postavili hasičskou zbrojnici a věž na sušení hadic. Tato původní zbrojnice byla zbourána v roce 1970, na jejím místě dnes stojí Základní škola.

V současné době je požární zbrojnice v budově Obecního úřadu. SDH disponuje požárními cisternami CAS-32 Tatra 148, CAS - 32 Tatra 815 a Fordem Tranzitem. Vzácnou památkou na staré doby je původní motorová stříkačka z roku 1911, kterou členové SDH stále udržují v provozuschopném stavu! SDH Valašská Polanka je se svým technickým vybavením a jednotkou zařazena do kategorie JPO III v rámci integrovaného záchranného systému.

Hasiči každoročně pořádají masopustní "Vodění medvěda" a další kulturní akce v obci.

TJ Sokol Valašská Polanka

Zastřešuje především klubovou činnost fotbalovou - soutěže hrají muži, dorost, žáci i přípravka, činné je zde i družstvo šachistů. Sportovci se starají také o tradici každoroční Mikulášské obchůzky.

Předseda TJ Sokol: Mgr Aleš Černotík, tel.: 721 984 025, www.sokolvalpolanka .cz

Myslivecké spolek Hrubá Dolina Valašská Polanka

Členové sdružení mimo "běžnou" mysliveckou práci také spolupořádají  kulturní akce (např. Pochod okolo Polanky) a v mysliveckém kroužku si vychovávají své následovníky.

Předseda spolku: Jiří Dušek

Základní organizace KDU-ČSL Valašská Polanka

Členové organizace se do dění v obci zapojují především organizováním či spoluprácí při pořádání kulturních akcí jako je  Dětský karneval, Svátek matek, Dětský den , Živý Betlém a další . Předseda ZO KDU-ČSL: Jan Kozubík, 724 812 839

Hudební a folklorní soubory

Polančan - amatérský národopisný soubor, jehož činnost zajišťuje kulturní komise při OÚ. Každým třetím rokem se rozroste o velkou skupinu nadšených ochotníků a společně se snaží zachovat tradiční zvyk "valašských dožínek". Soubor čerpá zejména z historických pramenů obce i regionu - "dožatou" naši předkové předvedli už na Národopisné výstavce ve Vsetíně r.1882, na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1885 pak na žádost skladatele Leoše Janáčka ukázali "valašskou svatbu z Polánky".  Současným uměleckým vedoucím je Karel Petruj, tel.:  605 715 804.

Polančánek - dětský folklorní soubor sdružující školáky a předškoláky se zájmem o tradiční valašský folklor. Vedoucí : Milena Marečková tel. 732429481 a Pavlína Tajzlerová - tel. 774131283.

Polančanka - dechová hudba, kterou v současnosti  vede kapelník Jan Kozubík ml.. Kapela hraje lidovou i populární muziku na plesech,   zábavách, folklorních i rodinných akcích.  Kontakt  Jan Kozubík ml.  tel. 731 225547. 

Polanka - pěvecký sbor Polanka .  Zpívá klasické i lidové písničky české i zahraniční, často   spolupracuje  s vsetínským MPS Lumír. PS Polanka je nositelem řady ocenění (m.j. Ceny Petra Ebena) z tuzemských i zahraničních festivalů.   Kontakt  dipspolanka@centrum.cz

Lidové tradice

V obci během roku probíhá několik  lidových  tradic :  

  • masopustní vodění medvěda ( Fašanky)
  • mikulášská obchůzka obcí. Po celé vsi prochází družina  vedená "svatým" ( Mikulášem). Kolem něj čerti, "krkaně" (smrtky), anděl (koník), a žid s pytlem - ti všichni prohánějí neposlušné děti.
  • starovalašské dožínky (jsou pořádány co 3 roky – 2015, ...)
  • klabotáři - v čase Velkého pátku a Bílé soboty chodí mladí ministranti s "klabotkama" a "vržďákama" přes obec a klabotaje nahrazují zvonění kostelních zvonů, které "odletěly do Říma"
  • dudláci - v noci na Velikonoční pondělí chodí po vsi mladí i staří "dudláci" a hlasitě ptají ( tak jako dříve kočovní cikáni ) na panimámě či pantátovi  vajíčka 
  • Živý Betlém - v předvečer Štědrého dne místní kostelní schola, žáci pobočky ZUŠ a další ochotníci zinscenují tuto biblickou událost.

Valašský lidový básník

Josef Kašpar VrchovskýNaším významným rodákem je valašský písmák a básník Josef KAŠPAR Vrchovský. Narodil se 14.5.1871 v chudé rodině a celý život prožil v rodné obci jako rolník na pasekách, kde se říkalo "U Vrchovských". Jeho dílo je rozsáhlé a obsahově pestré, složené převážně z veršů. Básnicky ztvárňoval vlastní životní zážitky, zkušenosti, názory a úvahy. Cenné jsou jeho národopisné materiály, ve kterých zaznamenal lidové pověsti, vyprávění ze života, popisy valašské svatby. Josef Kašpar Vrchovský zemřel ve Vsetíně 1.11.1947, jeho literární pozůstalost je z větší části soustředěna v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně.Jeho  snad nejznámější básní je zhudebněná „polanská valašská hymna“ My Valaši, třebas sme chudobní …..

Láska

 
Pořád mně to hlavu plete,
proč tak málo lásky v světě?
Kdyby láska světem vládla
každému by v paměť kladla,
že se máme milovati,
skutkem to najevo dáti.
Toto je mé vroucné přání,
by přineslo požehnání.
Koho trápí v srdci tíseň,
vzpomeň si na tuto píseň.