Povinně zveřejňované informace

 1. Název:
  Obec Valašská Polanka
   
 2. Důvod a způsob založení :
  Zákon č.128/2000Sb., o obcích.

  Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí katastrálního území obce Valašská Polanka.

  Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

  Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a v jiných právních předpisech.

 3. Organizační struktura:
      - starosta
      - místostarosta
      - zaměstnanci obecního úřadu
      - zastupitelstvo obce (má 9 členů)
 4. Kontaktní spojení:
  Obec Valašská Polanka
  756 11 Valašská Polanka 270
  telefon : 571 446 362, 571 446 111
  mail.: info@valasskapolanka.cz
  webové stránky: www.valasskapolanka.cz
  Datová schránka: 6ivbsar

 5. Případné platby lze poukázat: 1760700389/0800, ČS a.s.
 6. IČO: 00304361
 7. Plátce daně z přidané hodnoty: CZ00304361
 8. Žádost o informace můžete podat:
  - osobně v kanceláři Obce Valašská Polanka
  - písemně na adresu: Obec Valašská Polanka čp.270, 756 11 Valašská Polanka
  - elektronickou podatelnou na adresu : info@valasskapolanka.cz
  - datovou schránkou: IDS 6ivbsar
  Informace se zveřejňují těmito způsoby :
      - na úřední desce obecního úřadu
      - na elektronické úřední desce
      - na webových stránkách obce    
  Zveřejňované informace:
  - Obecně závazné vyhlášky Obce Valašská Polanka
  - Rozpočet obce Valašská Polanka
  - Závěrečný účet obce Valašská Polanka
  - Účetní závěrka Obce Valašská Polanka
 9. Příjem žádostí a dalších podání:
  - Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení
  - Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se to týká
  - Žadatelem pro účel zákona č.106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá informaci
  - Písemná žádost je doručena OÚ Valašská Polanka, kde je zaevidována na podatelně OÚ a postoupena příslušnému pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem kdy byla zaevidována na podatelně.
  - Z žádosti musí být zřejmé :
  a) kdo ji podává – jméno, příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele, u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např.: elektronická adresa).
  b) jaká informace je požadována
  c) komu je určena
  - neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. a OÚ žádost odloží.
  - V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo, je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 pracovních dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti
  - v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti OÚ, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.
  - Lhůta k vyřízení žádosti dle vyhl.č.106/1999 Sb. je 15 dnů. V odůvodněných případech se dá prodloužit o 10 dnů.
 10. Opravné prostředky:
  Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
  - Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastích rukou žadatele
  - Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti  lze  podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.
  - Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
  - V souladu s příslušným ustanovením zákona č.106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, to je v případě utajovaných skutečností (§7), ochrany osobnosti a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§11).
  V souladu s tímto ustanovením (§11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.
 11. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:
  Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou popsány na internetových stránkách ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz
 12. Nejdůležitější předpisy:
      - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
      - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
      - Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
      - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
      - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
      - Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
      - Obecně závazné vyhlášky obce Valašská Polanka
 13. Sazebník úhrad za poskytování informací
  - Správní poplatky, zákon č.274/2012 Sb. ze dne 18.července 2012, kterým se mění zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  sazebník úhrad
 14. Příspěvkové organizace:
      
  Základní škola Valašská Polanka
  756 11 Valašská Polanka čp.301
  telefon: 571 446 383
  mail: zsvalpolanka@centrum.cz

  Mateřská škola Valašská Polanka
  756 11 Valašská Polanka čp.366 (odloučené pracoviště čp. 81)
  telefon: +420 604 192 122 - ředitelka
  mail: mspolanka@volny.cz
 15. Seznam dotazů v letošním roce dle zákona č.106/1999 Sb.:
 16. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím: